Hjälmanvändningen för cyklister ökar.
Och användarna är inte längre bara unga utan även medleålders och gamla använder cykelhjälm i större utsträckning än någonsin tidigare. 
Bäst på att använda cykelhjälm är man i Stockholm.

site de rencontre aquitaine totalement gratuit Sedan 1988 har VTI genomfört årliga observationsstudier av cyklisters hjälmanvänd­ning i 21 orter i Sverige.
Sammanlagt observerades 65 508 cyklister på uppdrag av Trafikverket.
– Den genom­snittliga andelen hjälm­användare sett över alla cyklistkatego­rierna på samtliga orter har ökat till den hittills högsta nivån, cirka 37 procent 2014 jämfört med 36,2 procent 2013, säger Jörgen Larsson, VTI. VTI står för Statens väg- och transportforskningsinstitut och är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter.

go Cykel­hjälmslagen för barn upp till 15 år, som började gälla i januari 2005, innebar att ökningen tog fart åren 2004/2005 och fortsatte till och med 2008. Därefter var det en stagnation som bröts år 2011. Sedan dess har användningen ökat varje år, men med stora skillnader mellan olika orter. 

Hjälmanvändningen är högst i de största städerna. Genomsnittet i Stockholm är 72,5 procent och i Göteborg 59 procent. Några enskilda orter har relativt få observationer, vilket gör att resultaten där får tolkas försiktigt.

programma investire opzioni binarie – Ökningen år 2014 har varit mest markant för barn till/från grundskolor. Hjälmanvändningen ligger på drygt 65 procent, en ökning med cirka 5 procentenheter jämfört med 2013, säger Jörgen Larsson.

click Resultaten visar att barn ≤ 10 år som cyklar i bostadsområden har en genomsnittlig hjälm­användning på 81 procent. Av barn som cyklar till/från grundskolan använder cirka 38 procent på högstadiet och 90 procent på låg-/mellanstadiet cykelhjälm.

see Flest cyklister observeras på cykelstråken (både barn och vuxna), här använder i genomsnitt 33 procent av cyklisterna hjälm om man ser till alla orter. Högst hjälmanvändning på cykelstråk finner man som tidigare i Stockholm med över 78 procent.

get link Studien koncentreras på fyra huvud­kategorier av cyklister:

http://senslite.com.tw/?alergolog=broker-opzioni-digitali-con-30-secondi&1c8=19 Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.