Minskad koncentration av luftföroreningar kan minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
Det hävdar Anna Oudin, som är en av forskarna bakom en ny stor studie vid Umeå universitet.

 

enter En svensk studie som nyligen publicerats i ansedda medicinska tidskriften BMJ Open (British Medical Journal), visar ett samband mellan relativt små ökningar av luftföroreningar och ökningar av antalet utskrivna mediciner för psykiska problem till barn och ungdomar. I studien som utförts av en forskargrupp på Umeå universitet undersöktes sambandet mellan luftföroreningar i bostadsområdet och barn och ungdomars psykiska hälsa.

rencontres 30 ans et plus Studiens ledare Anna Oudin, forskare på Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, säger att “resultaten kan innebära att en minskad koncentration av luftföroreningar, främst bilavgaser, skulle kunna minska psykisk ohälsa hos barn och ungdomar”.

buy lamisil tablets online australia

binary options trading signals (bots) Anna Oudin kopia
Forskaren Anna Oudin, vid Umeå Universitet, menar att det finns ett samband mellan minskade luftföroreningar och bättre psykisk hälsa för unga. Foto: Daniel Oudin Åström.

buy finasteride tablets uk

http://www.romagnamotorsport.it/?binarnewe=best-trading-strategy-for-binary-options&b6a=07 I den nya svenska studien användes uppgifter från Läkemedelsregistret, ett register över alla svenskars utskrivna mediciner, tillsammans med ett register över uppgifter om koncentrationer av luftföroreningar. Samtliga invånare under 18 år, drygt 500.000 personer, i länen Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten ingick i studien.

buy voltaren online no prescription

click here Resultatet visar att det är större risk att barn och ungdomar som bor i områden med högre koncentrationer av luftförorening har medicin utskriven för minst en psykiatrisk diagnos. Risken för detta ökade med 9% om halten av kvävedioxid i luften ökade med tio mikrogram per kubikmeter, även efter att socioekonomiska och demografiska faktorer tagits i åtanke. Forskarna menar alltså att det kan finnas ett samband mellan högre halter av föroreningar i luften och hur många barn och ungdomar som får medicin för vissa psykiatriska diagnoser utskrivna.

http://laprovence.sk/familjarnosty/3615 Även om forskarna hittade ett samband kunde de inte direkt bevisa att luftföroreningar orsakar psykisk ohälsa. Men Frank Kelly, professor vid King’s College London, säger till tidningen The Guardian, att forskningsresultaten är viktiga:

go site “Det här bygger vidare på befintliga bevis om att barn är extra känsliga för dålig luft, troligen för att deras livsstil ökar dosen av luftföroreningar de utsätts för - de är mer aktiva - och organ under utveckling kan vara mer sårbara innan de är fullt utvecklade”, säger han.

les rencontres d après minuit music Drygt 5 procent av barn i skolåldern har adhd. Räknar man in fler diagnoser är det ca 10-20% av alla barn och ungdomar som har någon form av psykiska problem som allvarligt kan påverka deras utveckling, utbildningsnivå och möjligheterna att leva givande och produktiva liv. Forskning har på senare tid visat att unga hjärnor kan vara betydligt mer känsliga för såväl mikropartiklar som kemiska ämnen än man tidigare förstått. Studier har t ex kunnat koppla fotokemiska oxidanter till ångest symptom och depression hos människor, samt upplevd stress. Epidemiologiska studier har även visat att de som lever i områden med förhöjd koncentration av luftföroreningar kan riskera minskad kognitiv funktion och ökad risk för autismspektrum problem. 

watch